LPUA

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” (LPUA) dibināta 1997. gada 18. aprīlī, sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrēta 1997. gada 27. maijā, bet biedrību un nodibinājumu reģistrā – 2004. gada 13. septembrī. Pašlaik asociācijā apvienojušās 28 juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar poligrāfijas nozari: iespiedprodukcijas ražošanu, poligrāfijas iekārtu un materiālu tirdzniecību, nozares profesionālo un tālākizglītību.

Kopš1998. gada LPUA ir Latvijas Iepakojuma asociācijas goda biedre.

No 2006. gada asociācija ir Latvijas Darba devēju konfederācijas un no 2008. gada – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas dalībniece.

Kopš 2012. gada LPUA ir Eiropas Drukas un mediju federācijas Intergraf dalībniece.

Mērķi:

 • pārstāvēt asociācijas biedru kopīgās intereses;
 • sekmēt poligrāfijas nozares attīstību Latvijā;
 • radīt iespiedindustrijai labvēlīgu sabiedrisko domu;
 • veicināt poligrāfijas nozares izglītību valstī.

Uzdevumi:

 • apvienot nozares uzņēmumus kopīgai darbībai aktuālu nozares jautājumu risināšanā;
 • sekmēt likumdošanai, Latvijas valsts un poligrāfijas nozares interesēm atbilstoša iespiedprodukcijas tirgus veidošanu, sagatavojot priekšlikumus likumdošanas, standartizācijas un citos jautājumos poligrāfijas jomā;
 • pārstāvēt nozari attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, dažādām Latvijas un ārvalstu organizācijām un plašsaziņas līdzekļiem;
 • sadarboties ar Latvijas un starptautiskām organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst LPUA mērķiem un uzdevumiem;
 • aizstāvēt poligrāfijas nozares un atsevišķu uzņēmumu likumīgās ekonomiskās un juridiskās intereses;
 • popularizēt poligrāfijas nozari;
 • veicināt nozares profesionālo un tālākizglītību;
 • pieaicinot ekspertus, objektīvi izskatīt nozarē radušos strīdus jautājumus.

Struktūra:

LPUA augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce.

Biedru sapulces lēmumu izpildi organizē un asociācijas darbību vada valde 8 locekļu sastāvā (tai skaitā valdes priekšsēdētājs un divi viņa vietnieki).

Asociācijas darbību kontrolē revīzijas komisija 3 locekļu sastāvā (tai skaitā revīzijas komisijas prieksšēdētājs).

Asociācijas ikdienas darbu nodrošina izpilddirektors.